COSTES
CD14 "shin-sakoku"(part 2)

TOTEI SEI EKI NO GIMU O MANUGARERARENAI

excerpt 0.15 (wave, 164ko, 11khz, 8 bits)

aaaahhhh!!!! otosan ga giriman shita no yoni
ore wa omae o omanko shina kya
otosan wa nandomo shasei shita
manoku hiki no seichuu o shasei shita
aaaahhhh!!!! totei sei eki no gimu o manugarerarenai

hirumo, yorumo, omae o omanko shinakya
ore no gimukan ga tsuyoi no de
maiasa, sankai giriman shite
maiban sankai giriman suru
abazure! chi darake no omanko o akete yo
otosan no ochinko no on o kaesanakya
tenno heika, goketsu no ana o omisete kudasai

chokuketsu no oana o seieki de omitashi itashinakereba ikemasen
taezu, okama o ohori itashinakereba ikenai kara degozaimasu

aaaahhhh!!!! otosan ga giriman shita no yo ni
ore wa omae o omanko shinakya
otosan wa nando mo shasei shita
aaaahhhh!!!! totei seieki no gimu o manugarerarenai

http://costes.org - jlcostes@yahoo.com
Copyright Costes 1996-1997